Rychlá volba

  ODKAZY WEBU

  Prodej PC sestav

  Prodej hardware, software a příslušenství

  Připojení k internetu

  Projekce a realizace sítí

  Servis u zákazníka

  Tvorba webových prezentací


Sítě
 
Úvod
Strukturovaná kabeláž
Metalika
Optika
Bezdrát - mikrovlny 

Úvod

 Dnešní doba vyžaduje maximální rychlost komunikace a přenos dat. Moderní počítačové sítě mohou vše zvládnout. Proto i tato parketa není pro nás tabu. Zákazníci záhy pocítí, jaká velká úspora času to pro ně je, tudíž i úspora finanční. Datový přenos mezi jednotlivými počítači lze řešit pomocí disket, CD, Flash Memory atp. Kdo však jde správnou cestou a je-li to možné, volí spojení počítačů pomocí sítě. Přenos dat je poté snadnou záležitostí i pro laika.

 Počítačová síť může mít mnoho podob. Zastaralé "Koaxiální spojení" nahradila "Strukturovaná síť" s implementací "Optického spojení". Sítě tipu ATM atd. jsou velice specifické a určené spíše pro "Bankovní" či "Hotelový" sektor nebo velké podnikové systémy.

 Strukturovaná síť je běžně používaným standardem na rychlosti 100Mbps, 1000Mbps a nastupující "Gigabit Ethernet". Ač je pořízení tohoto typu sítě finančně náročnější oproti koaxiálnímu spojení, výkonnost a spolehlivost Vám vše záhy nahradí. Jestliže se v budoucnu rozhodnete k přechodu ze 100Mbps na 1000Mbps, stačí pouze vyměnit aktivní prvek HUB či SWITCH, neboť většina síťových karet v PC jsou již univerzální 10/100/1000 Mbps. Zde je nasnadě zdůraznit minimální náklady při upgrade na vyšší výkon.

LAN, WAN, ISDN Zajímavým řešením je též spojení PC pomocí mikrovln nebo "Wireless Networks." Produkty Wireless komunikují vzduchem a nejsou vždy vázané na přímou viditelnost. Vzdálenost přípojných bodů je řádově v desítkách metrů až po několik km a je omezena    v závislosti na okolních podmínkách.

 Protipožární signalizace (EPS), elektronické zabezpečovací signalizace (EZS), průmyslové televize (CCTV)         i docházkový systém jsme schopni zajistit ve spolupráci s našimi partnerskými firmami také.

 Jestliže se rozhodnete pro počítačovou síť a chcete mít jistotu v garanci, poskytneme Vám jí s 15-ti letou zárukou a certifikátem.

 Chcete si ušetřit čas, nervy a peníze? Volte síťové spojení...

  ...ZDE JE BUDOUCNOST...

 

Strukturovaná kabeláž

 Struktura sítě je navržena v principu hvězdy. Jak již bylo řečeno, spočívá v kombinaci sítí metalických i optických. Zahrnuje datovou část pro počítače, telefony, terminály atd. S využitím nejmodernějších technologií a komponentů je možno dosáhnout vysokého přenosu od 10Mbps až po 1000Mbps (GIGABIT), který je schopen v plné míře naplnit požadavky zákazníků. 

 Veškeré instalace strukturované kabeláže instalované naší firmou splňují mezinárodní normy:

•ANSI/EIA/TIA-568-1991(TSB -40, TSB-36)
•ANSI/TIA/EIA-568A (SP-2840A)
•ISO/IEC IS 11801 (first edition)
•TIA/EIA TSB - 67 (Draft 13)

 Výhody strukturovaných kabeláží:

•předpokládaná morální životnost 15 -20 let
•návratnost investic cca do 2 let
•minimální poruchovost tzn. výpadek jedné stanice neovlivní celou síť
•snadná rozšiřitelnost sítě i lokalizace závad
•možnost přechodu celé sítě, nebo její části na jiný přenosový protokol bez zásahu do instalované kabeláže
•jednoduchá konfigurace a správa sítě

 

Metalická kabeláž

 Podle normy ISO/IEC 11 801 mají připadat na jedno pracovní místo nejméně dvě přípojné zásuvky strukturované kabeláže, přičemž se předpokládá použití jedné pro telefonní přípojku a druhé jako datová přípojka. Podle tohoto principu jsou přípojné zásuvky pro data i telefon shodné, obě v Categorii 5 pro přenos 100Mbps, popřípadě Cat.5e pro přenos 155Mbps a Cat.6 pro přenos 300Mbps. Na Cat.6 lze provozovat i Gigabit Ethernet (full duplex). Nevýhodou je, že při zvyšování přenášené frekvence se také zvyšují ztráty a tak klesá dosažená vzdálenost.

 

 Pro metalické vedení je dnes navržen standard 1000BASE-CX (stíněný kabel SSTP, max. na vzdálenost 25m).  

 Určení,   která   zásuvka bude připojena k   telefonní   ústředně   a   která   k aktivním prvkům sítě LAN je provedeno až propojovacími kabely (patch cordy) v datových rozvaděčích (RACK).

 Metalická kabeláž používá nestíněný čtyřpárový kabel (UTP) či stíněný (FTP, STP, S-FTP), jehož konce jsou ukončeny konektory typu RJ45. Experti tvrdí, že až 60% problémů na metalické kabeláži je způsobeno přeslechy, impedančnímu nepřizpůsobení a vnějšímu rušení. A čím větší přenosová rychlost, tím horší. Pro dodržení parametrů Třídy D normy ISO/IEC 11 801 nesmí délka kabelu od zásuvky k propojovacímu panelu v datovém rozvaděči překročit 90 m. Přípojné kabely k aktivním prvkům sítě a k počítačům nesmí být delší v součtu než 10 m tak, aby výsledná celková délka byla do 100 m!

 Lze certifikovat i trasu, která přesáhne 100m, ale zde je zapotřebí měření provádět i s patch cordy, které se na dané trase budou používat a to jak v racku tak od zásuvky k PC. Je to výjimečná situace pro specifické nasazení.

 Způsob měření a kontrola montáže:

 Po dokončení montáže bude provedena kontrola správnosti správnost zakončení kabelů, umístění popisu jednotlivých prvků kabeláže jak na propojovacích panelech, tak zásuvkách a jejich upevnění. Pro kontrolu shody kabeláže s normou ISO/IEC 11 801 Třídou D bude provedeno závěrečné kontrolní měření. 

 Basic link (měření trasy zásuvka-propojovací panel, definováno TIA/EIA TSB-67), kdy musí být splněny přísnější požadavky než pro měření celé trasy včetně přípojných kabelů k počítačům a aktivním prvkům (měření typu "Channel").

Pro certifikaci kabeláže dle normy ISO/IEC 11 801 je potřeba provést následující měření: 

 Wire map - kontroluje správnost zapojení kabelu vývod po vývodu. Kontrola na chyby reverzovaného páru, zkratů, přerušení, zkřížených, přehozených a chybějících párů vodičů.

 Near-End Crosstalk (NEXT) - měření přeslechu jednotlivých párů mezi sebou na blízkém konci. Vždy do jednoho páru kabelu je vnucován signál a na stejném konci kabelu se měří úroveň indukovaného signálu v ostatních párech kabelu. Měření je provedeno postupně z každé strany kabelu. Měření je prováděno v rozsahu 900 kHz až 31,25 MHz v krocích 112,5 kHz a v rozsahu 31,25 MHz aě 100,125 MHz v krocích 250 kHz.

 Měření útlumu (Attenuation) - provádí kontrolu útlumu každého páru kabelu a správnost zakončení kabelu na konektorech. Měření je prováděno v rozsahu 1 MHz aě 31,25 MHz v krocích 150 kHz a v rozsahu 31,25 MHz až 100 MHz v krocích 250 kHz.

 Kontrola ACR (Attenuation-to-Crosstalk Ratio) - je rozdíl mezi útlumem kabelu a přeslechem (NEXT), udávaný v Decibelech a je počítán ze změřeného útlumu a přeslechu při všech měřených frekvencích. Signál přijímaný na konci kabelu musí být větší než přeslech indukovaný z jiného páru kabelu. Norma ISO 11 801 vyžaduje hodnotu ACR nejméně 4 dB při 100 MHz.

 Měření délky (TDR) (Time Domain Reflectometr) - je prováděno tak, že do páru vodičů je vyslán úzký impuls a měří se odrazy tohoto impulsu na konci zkratovaného nebo rozpojeného páru a případně odrazy na nehomogenitách vedení. Měření zkontroluje délku každého páru kabelu a indikuje případné chyby impedance kabelu nebo přepojovacích panelů a zásuvek. Ze všech měření podle ISO/IEC 11 801 bude při předání kabeláže vypracován měřící protokol.

 

Optická kabeláž

 Díky zvyšujícím se požadavkům na přenosovou rychlost v sítích LAN dochází ke změně parametrů strukturované kabeláže. Doba, kdy rychlost sítí předčila požadavky zákazníků se obrátila v honbu technologií, zajišťující dostatečnou rychlost pro komunikaci zařízení, počítačů, serverů nebo stále náročnějších aplikací. Tento trend řeší nasazení optického propojení nejenom páteřních tras, ale nastupující propojování jednotlivých počítačů pomocí optiky. Přenosové rychlosti se pohybují od 10Mbps po 100Mbps až 1000Mbps (Gigabit Ethernet). Právě zmíněný Gigabit Ethernet začíná být cenové dostupným řešením i pro "malé" firmy, vyžadující veliký datový přenos.

 1000BASE-SX používá MM optické vlákno s pracovní vlnovou délkou 850nm. Délka vlákna je omezena na max. 260m pro vlákno 62,5/125µm a max. 550m pro vlákno 50/125µm.

 1000BASE-LX používá MM a SM optické vlákno s pracovní vlnovou délkou 1300nm. Délka vlákna je stanovena na max. 440m pro vlákno 62,5/125µm, max. 550m pro vlákno 50/125µm a 3000m pro jednovidové vlákno 9/125µm.

 Optické vlákno nabízí šířku pásma, která vysoko překračuje dnešní požadavky na přenosovou rychlost. Např. běžné optické vlákno   62,5/125µm   má   šířku pásma   160MHz/km   při   vlnové   délce     850nm   a 500MHz/km při 1300nm. Při délce vlákna 100m bude tedy šířka pásma překračovat 3GHz. Pro tyto krátké trasy je dokonce vhodnější použít vlákno 50/125µm, které má sice menší průměr jádra, ale větší šířku pásma – cca 400MHz/km při 850nm a 800MHz/km při 1300nm. Toto vlákno 50/125µm bude mít při délce 100m šířku pásma až cca 8GHz.

 Je možné použít i jednovidové vlákno, které má při délce 100m šířku pásma min. 5THz. Při ještě větších požadavcích lze nasadit vlnový multiplex WDM (Wavelenght Division Multiplexing), který umí po jediném vlákně poslat “paralelně” až několik desítek vlnových délek světla najednou a tím znásobit přenášenou šířku pásma.

Vlastnosti optického vlákna:

Nízké ztráty
Optické vlákno má nízký vložný útlum, který dovolí přenášet informace na dlouhé vzdálenosti. I běžné optické vlákno 62,5/125µm µmožní přenést ATM rychlostí 155Mbit/s na vzdálenost 2000m. Optickému vláknu vadí tzv. disperze, která způsobuje změnu tvaru impulsu, ale útlum vlákna je nezávislý na přenášené rychlosti.

Elektromagnetická imunita
Optická vlákna jsou jako dielektrikum imunní proti rušení běžným elektromagnetickým polem. Při přenosu také žádné elektromagnetické pole nevyzařují tzv. EMI.
Optické vlákno může být bez problémů položeno souběžně se silovou instalací 400V - 400kV, nebo v zarušených průmyslových provozech.           A také rozdílné zemní potenciály ve stíněných kabelážích nejsou překážkou.

Odolnost proti odposlechu
Protože optické vlákno nevyzařuje žádné elektromagnetické pole, je velice obtížné odposlouchávat provoz běžícím na tomto vlákně. Pro odposlech je nutné se dostat přímo k vlastnímu vláknu a na něm vytvořit větší ohyb a snímat vyzařovanou energii.

Bezpečnost provozu
 U optického vlákna v místech s nebezpečím výbuchu nehrozí vznik jiskry. V případě protipožárních požadavků se kabely vyrábějí v nehořlavém provedení bez vývinu nebezpečných jedovatých plynů.

Menší průměr a váha optického kabelu
Optický dvouvláknový kabel pro vnitřní instalace je zhruba o polovinu lehčí, než odpovídající metalický čtyřpárový kabel. Také jeho průměr je o 10 - 20% menší než průměr metalického kabelu v závislosti na jeho typu provedení. V případě požadavků lze optický kabel vyrobit i s menším průměrem.

 

Bezdrátové sítě

 Bezdrátové počítačové sítě WLAN (Wireless Local Area Network) odpovídají standardu IEEE 802.11a,b,g. Pro přenos dat používají technologii DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum - přímá sekvence v rozprostřeném spektru) v bezlicenčním pásmu 2,4-2,4835 až 5 GHz, na které se nevztahuje generální povolení ČTÚ.  K jejich provozu není zapotřebí žádné koncese. Na těchto technologiích se používá i nyní hojně využívané WiFi. Naše firma je silver Partner Ruckus Wireless. Je to patentovaná technologie nových bezdrátových prvků, které mají vynikající vlastnosti k použití pro školy, hotely apod.

 

 

 Je možné i nasazení kvalitnějších technologií na frekvenci 3,5GHz, 10GHz. Zde je zapotřebí již koncesí ČTÚ nebo je jejich nasazení zatím v jednání. Na technologiích 10GHz již máme zkušenosti při nasazení páteřních spojů. Licencovaná pásma mají výhodu i v tom, že máte vyhraněnou frekvenci a tím jistotu nerušené komunikace.

 Bezdrátová zařízení jsou schopna komunikovat na rychlosti 11Mbps a 54Mbps. Nacházejí uplatnění v rozličných LAN i WAN sítích. Jejich využití je na místech, kde nelze použít metalické či optické trasy nebo to není technologicky možné     i s ohledem na estetický výsledek.

 V případě, že máte podrobnější dotazy či zájem dozvědět se více, kontaktujte p. Romana Dvořáka na telefonním čísle 608 480 590 nebo na  e-mailové adrese info@elisacomputer.cz, který poskytne veškeré možné informace.